Krótka charakterystyka

Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego

 

 

1.      Nazwa : Gołubieński Ogród Botaniczny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

2.      Status : Ogród jest własnością prywatną. Jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce.Należy do Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych.

3.      Adres : 83 – 316  GOŁUBIE , ul. Botaniczna 21 tel. O-58 / 684 36 08 , tel. kom. 0 600 872 501

4.      Rok założenia : początek budowy 1971 r., początek działalności 1983 r.

5.      Położenie geograficzne i charakterystyka ekologiczna :Gołubieński Ogród Botaniczny znajduje się w miejscowości Gołubie, położonej na Pomorzu – Pojezierzu Kaszubskim.W podziale geobotanicznym Szafera ( 1972 ) jest to okręg Kartuski, należący do Krainy Pojezierza Pomorskiego.Powierzchnia Pojezierza Kaszubskiego prawie w całości jest pokryta utworami pochodzącymi z fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego, czyli leży w najmłodszej spośród uformowanych w plejstocenie części niżu polskiego o rzeźbie modelowanej zaledwie od 13,5 tys. lat ( Klimaszewski 1980 ).Młody wiek, bardzo zróżnicowana rzeźba i bogactwo form morfologicznych powodują, że krajobraz jest tu wyjatkowo urozmaicony ( Herbich 1998 ).

      Gołubie jest położone w centralnej części  Pojezierza Kaszubskiego,na wysokości 170 m n.p.m. Klimat tej, najwyżej położonej części Pojezierza Kaszubskiego jest chłodny i charakteryzuje się dość obfitymi opadami, długim okresem z przymrozkami ( wiosenne trwają co najmniej do połowy maja, a jesienne ropoczynają się od połowy października), mrozami i pokrywą śnieżną,dużą liczbą dni pochmurnych i z mgłą, a także krótkim okresem wegetacyjnym, trwającym około 200 dni. Lato jest krótkie, trwa 43 – 83 dni i ma zmienną pogodę.W okolicach Gołubia średnia temperatura roczna wynosi 6,5 do 6,7 stopni Celsjusza, średnia temperatura stycznia minus 3,5  stopnia C, a średnia temperatura lipca 16 stopni C. W ostatnich czterdziestu latach temperatura minimalna wyniosła minus 33,6 stopni C, a maksymalna 33,5 stopni C. Średnia roczna suma opadów wynosi około 600 mm (650 mm). Minimalna roczna suma opadów wystąpiła w 1975 roku i wynosiła 464 mm, a maksymalna w 1998 roku i wynosiła 780 mm. 517 jezior ( o powierzchni przekraczającej lub równej 1 ha ) o łącznym arerale 135,77 km kwadratowych wywiera korzystny wpływ na wilgotność powietrza. W warunkachPojezierza Kaszubskiego rozwinęła się i ukształtowała specyficzna szata roślinna, różniąca się od szaty roślinnej pozostałej części niżu. Do jej najbardziej znamiennych cech należy znaczny udział elementu górskiego oraz pewne zjawiska występujące tylko w górach ( Herbich 1998 ). Ogród jest usytuowany na skarpie wyższej terasy rynny pojeziernej Jeziora Potulskiego. Rozlokowany jest na terenie częściowo nizinnym i częściowo na zboczu o wystawie Północnej. Przeważa gleba płowa i gliniasta IV, V i VI  klasy bonitacyjnej.

6.      Areał : 2,12 ha

7.      Liczba taksonów w roku 2001 wynosi około 4000.

8.      Okres otwarcia dla publiczności : od 15 kwietnia do 30 października.

9.      Dyrektor: Zbigniew Butowski

10.  Rys historyczny : Ogród powstawał stopniowo.Na początku lat trzydziestych XX wieku las porastający zbocza został wykarczowany, a teren po nim przeznaczony na grunty orne. Powierzchnia równinna była użytkowana rolniczo.Obok zabudowań gospodarskich urządzono ogród ozdobny.Taki sposób użytkowania ziemi trwał od 1935 do 1971 roku.Od 1972 roku rozpoczął się intensywny rozwój ogrodu ozdobnego.Do 1982 roku jego kolekcje zwiększyły się do 455 taksonów roślin zielnych i drzewiastych.Stale powiększająca się liczba taksonów i usystematyzowany układ kolekcji, doprowadziły do ukształtowania się ogrodu o charakterze botanicznym.Od 1983 roku zaczęto używać nazwy Gołubieński Ogród Botaniczny.W 1984 roku Ogród został wprowadzony do gminnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca, w powiecie kartuskim.

11.  Kolekcje : W Ogrodzie uprawianych jest obecnie około 4 tysięcy taksonów roślin naczyniowych pochodzących z różnych obszarów Ziemi, w tym około 150 gatunków chronionych. Są wśród nich rośliny wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (50 taksonów). Poczesne miejsce zajmują osobliwości flory Pomorza. Zbiory roślinne są podzielone na 5 działów : ekologiczny, roślin leczniczych, roślin ozdobnych, arboretum i zadrzewienia. Rośliny są zgrupowane zgodnie z naturalnymi zbiorowiskami i obszarami występowania na Ziemi.

        Do najbardziej rozbudowanych działów należą:

-         ekologiczny

-         roślin ozdobnych

-         arboretum

12.  Działalność naukowa: Ogród prowadzi pełną dokumentację dotyczącą źródła pochodzenia, miejsca i terminu posadzenia oraz zabiegów pielęgnacyjnych.

Rośliny są oznaczone etykietami z nazwą rodziny oraz nazwą naukową (łacińską) i polską. Istnieje plan rozmieszczenia ich w poszczególnych kwaterach (inwentarz powierzchniowy i inwentarz systematyczny).W ogrodzie są prowadzone obserwacje fenologiczne oraz ocena stopnia aklimatyzacji gatunków roślin obcego pochodzenia. Patronat naukowy nad Ogrodem sprawują botanicy z Uniwerytetu Gdańskiego.

13.  Działalność dydaktyczna: Do podstawowych funkcji Ogrodu należy działalność w zakresie edukacji ekologicznej.Odbywają się w nim zajęcia dydaktyczne dla uczniów różnych typów szkół oraz studentów wydziałów przyrodniczych.Turyści i grupy zorganizowane mają możliwość zwiedzania Ogrodu z przewodnikiem.W unaniu zasług dla upowszechniania wiedzy botanicznej, założyciel Ogrodu otrzymał 27 czerwca 1995 roku „Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego”.

14.  Działalność społeczna: Ogród jest otwarty przez około 6 miesięcy w roku dla szerokich rzesz zwiedzających i przyczynia się do popularyzacji wiedzy botanicznej. Ponadto personel Ogrodu udziela rocznie wielu konsultacji w zakresie warunków uprawy roślin osobom prywatnym, szkołom, instytucjom i in. W Ogrodzie odbywają się spotkania członków Polskiego Towarzystwa Botanicznego, leśników, działaczy Ligi Ochrony Przyrody, organizacji ekologiczych, samorządowych i wielu innych zainteresowanych botaniką, przyrodą , ekologią, czy projektowaniem zieleni. Ogród jest miejscem wielu wywiadów radiowych, telewizyjnych, prasowych.

      Współpracuje z Zarządami okolicznych parków krajobrazowych i Ligą Ochrony Przyrody.

15.  Perspektywy rozwoju: Planuje się dalsze powiększanie ogólnej powierzchni Ogrodu, która zostanie przeznaczona pod rozszerzenie kolekcji arboretum.

16. Ogród jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce oraz  należy do Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych.

 

BILETY WSTĘPU:

 

-        dorośli - 4,00 zł;

-        dzieci i młodzież (4-18 lat) - 2,50 zł

 

 

Czas otwarcia

Godziny otwarcia we wszystkie dni tygodnia

 

1 kwietnia–

31 października

10.00 – 18.00