Fundacja "UNIWERSYTET WILEŃSKI"

80-809 Gdańsk, Bitwy pod Lenino 24, tel.:(058) 302 15 13

Tadeusz Bury homepage


UNIVERSITAS STUDIORUM POLONA VILNENSIS
Aguonu g. 22
LT-03212 Vilnius - 6
Lithuania / Lietuva / LITWA
tel./fax: 0 0 370 5 2330696
tel.:     0 0 370 5 2330306

E-mail: adm@usov.lt

Adres do korespondencji:
jak wyżej

      Zwracamy się uprzejmie z propozycją dołączenia do grona ofiarodawców Uniwersytetu Polskiego w Wilnie.

Uniwersytet ten toruje drogę do życia od roku 1991, najpierw jako jedna z form działalności statutowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, w 1998 roku uzyskał samodzielną osobowość prawną pod nazwą łacińską UNIVERSITAS STUDIORUM POLONA VILNENSIS i działa do chwili obecnej, mając status prawny instytucji non-profit.

Rektorem Uniwersytetu jest nasz rodak prof. dr hab. Romuald Brazis. Powstanie i działalność Uniwersytetu Polskiego w Wilnie jest wynikiem ogromnego i przez wiele lat niezaspokojonego pragnienia społeczeństwa polskiego na Litwie uzyskania możliwości uniwersyteckiego kształcenia w języku ojczystym. Znany jest powszechnie los jaki spotkał polską inteligencję mieszkającą w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej. Straszliwa eksterminacja inteligencji polskiej trwająca od 1940 roku spowodowała, że pod względem ilości osób z wyższym wykształceniem Polacy w 1990 roku nadal zajmowali na Litwie przedostatnie miejsce. Dlatego też powstanie w 1991 roku Uniwersytetu Polskiego w Wilnie i jego dotychczasowa działalność stała się faktycznie największym osiągnięciem Polaków na Wschodzie.

USPV posiada prawem własności budynki w Wilnie (441 m. kw. o przeznaczeniu administracyjnym, 127 m. kw. na pracownie, 129 m. kw. na magazyny; centralne ogrzewanie; łącze do sieci Internetu); wydzierżawioną na 88 lat działkę ziemi o przeznaczeniu społecznym, o powierzchni 1332 m. kw., na której są w/w budynki, dziedziniec (lokalizacja korzystna: graniczy z polskim Gimnazjum im. Adama Mickiewicza); księgozbiór liczący około 50 tys. pozycji literatury naukowej - zasadniczo polskiej, w tym niewielką część druków i dokumentów dawnych; videotekę - kilkaset pozycji, fonotekę, nagrania multimedialne; prowadzi wydawnictwo serii czasopism naukowych (Studium Vilnense A), książek (Studium Vilnense B) oraz nośników multimedialnych (Studium Vilnense CD); wynajęte lokale w Domu Kultury Polskiej (90 m. kw. : sala komputerowa); posiada też prawem własności mieszkania gościnne służące do zakwaterowania przyjeżdżających pracowników naukowych. Zawsze mogą Państwo liczyć na gościnność, planując pobyt w Wilnie.

USPV prowadzi badania naukowe w zakresie historii filozofii i nauki polskiej, stosunków społecznych, mniejszości narodowych, sytuacji kościoła; organizuje serię międzynarodowych konferencji "Nauka a jakość życia" i inne konferencje o węższej tematyce; wydaje w druku serie prac naukowych; dba o promocję młodzieży polskiego pochodzenia na studia w Polsce: magisterskie, podyplomowe i doktoranckie (kilkaset osób); prowadzi kształcenie kursowe w zakresie komputerów, języków, funkcjonowania firm w otoczeniu rynkowym i in.

Fundacja nasza, po przeanalizowaniu wszystkich ważnych potrzeb Polaków mieszkających na terenach I i II Rzeczypospolitej, uznała za najważniejszą potrzebę przyjście z pomocą Uniwersytetowi Polskiemu w Wilnie, który boryka się z trudnościami przede wszystkim finansowymi. Jedynym źródłem utrzymania są skromne wpłaty ze strony polskich organizacji społecznych i gospodarczych. Uniwersytet stworzył bazę materialną nie otrzymując dotacji ze strony rządu litewskiego ani polskiego. Trzeba ten dorobek utrzymać i pomnożyć, aby doprowadzić instytucję do pełni praw akademickich. Zwracamy się więc z gorącą prośbą o wsparcie naszych starań, aby Uniwersytet Polski w Wilnie mógl nadal pełnić swoją funkcję. Informujemy również, że działalność naszej fundacji poświęcona jest wyłącznie wspieraniu Uniwersytetu Polskiego w Wilnie.

      Urzejmie prosimy o przekazanie oferowanej kwoty na nasze konto bankowe
           w BBG S.A. II O/Gdańsk nr 10401309-406453-132-3.


      Z góry serdecznie dziękujemy, łączymy wyrazy szacunku i uznania.
	DYREKTOR					   PREZES FUNDACJI

mgr inż.Stanisław Maliński				inż.Kazimierz Wojczys

Napisz